İncil Hz. Muhammed’in gelişinden söz ediyor mu?

Bizlere sorulan soruların birçoğu da İslam’la ilgili düşüncelerimize yöneliktir. Tabii ki herkes düşüncesinde özgürdür ve kimsenin dini değerlerini haksızca yargılamak istemeyiz. Ama bu soruların bir kısmı İncil’le ilgili oldukları için iki tanesine değinmek istiyoruz.

Birçok insan, “Bizler bütün peygamberleri ve özellikle Hz. İsa’yı çok üstün bir peygamber olarak kabul ediyoruz, öyleyse siz neden bizim peygamberimizi kabul etmiyorsunuz?” diye soruyorlar. Sonra Hz. Muhammed’in gelişinin İncil’de birçok ayette önceden bildirildiğini söylüyorlar. Bunu İncil’de geçen Grekçe ‘parakletos’ kelimesine özellikle dayandırmaya çalışıyorlar.

İncil’in Yuhanna bölümünde geçen (bkz. Yuhanna 14:16-17,26; 15:26; 16:7,13) ‘parakletos’ kelimesinin üzerine yapılan yoruma göre buradaki yardımcının İncil’in orijinal yazma dili Grekçe anlamının Hz. Muhammed’in isimlerinden biri olan ‘Ahmet’ (övülen, methedilen) anlamını taşıdığı ve bunun da İsa Mesih tarafından geleceği bildirilenin Hz. Muhammed olduğu var sayılmaktadır.

Yuhanna 15:26
Baba’dan size göndereceğim Yardımcı, yani Baba’dan çıkan Gerçeğin Ruhu geldiği zaman, bana tanıklık edecek.

Aslında bu ‘parakletos’ kelimesinin orijinal anlamı gayet açıktır. Kullanılan Grekçe sözcük ‘parakletos’, “yardımcı, avutucu ve tesellici” anlamına gelir.[11] Şimdi bu durumda kelimenin bölüm içerisindeki anlamı çok daha önemli oluyor. İsa Mesih bu ‘yardımcı’dan söz ederken, geldiğinde nasıl birisi olup neler yapacağını net bir şekilde bildiriyor. Yardımcının işlevlerine bakarsak kim olduğu açık ve net anlaşılıyor:

  • Sonsuza dek sizinle birlikte olacak (Yuhanna 14:16).
  • Dünya onu kabul etmez, onu ne görür ne de tanır (Yuh. 14:17).
  • Aranızda yaşayacak ve içinizde olacak (Yuh. 14:17).
  • Baba onu Mesih’in adıyla gönderecek (Yuh. 14:26).
  • Mesih’in söylediklerini sizlere hatırlatacak (Yuh. 14:26).
  • Mesih’e tanıklık edecek (Yuh. 15:26).
  • O gelince günah, doğruluk ve gelecek yargı konusunda dünyaya suçluluğunu gösterecektir (Yuh. 16:8).
  • Sizi tüm gerçeğe yöneltecek (Yuh. 16:13).
  • Ken diliğinden konuşmayacak, gelecekte olacakları bildirecek (Yuh. 16:13).
Kutsal Ruh’un Gelişi

Kutsal Ruh’un Gelişi

Yukarıda sıralanan unsurların hepsine bir bütün olarak baktığımızda Mesih’in her hangi bir insandan söz etmediği anlaşılıyor. Bunlar ancak İncil’de gördüğümüz Kutsal Ruh’un nitelikleri. Zaten Mesih bu ayetlerin bir çoğunda “Gerçeğin Ruhu” demekle Kutsal Ruh’tan söz ettiğini belirtiyor. Dolaysıyla Hz. Muhammed ya da başka her hangi bir insanın bunları yerine getirmesi mümkün değil çünkü yukarıda sıralanan nitelikler insan doğasının üstünde olan özelliklerdir. Ayrıca, Yuhanna bölümünden hemen sonraki bölüme baktığımızda orada Parakletos’la ilgili vaadin Mesih’in göğe alınışından 10 gün sonra Pentikost bayramında, Kilisenin doğuşunda, Kutsal Ruh’un imanlıların üzerine müthiş bir güçle inmesiyle gerçekleştiğini görebiliyoruz (bkz. Elçilerin İşleri 2:1-36). Aslında Mesih’ten sonra bir başka peygamberin gelmesi Kutsal Kitap’a ters düşüyor. Çünkü İncil’in ve önceki peygamberlerin bildirdiği gibi, Tanrı İsa Mesih aracılığıyla bütün insanlar için tam bir kurtuluş sağladı. Dolayısıyla Tanrı’nın başka bir peygamber aracılığıyla yeni bir vahiy indirmesi ya da farklı bir yol göstermesi çelişki yaratır ve aslında Mesih’in mesajını geçersiz kılmış olur (bkz. İbraniler 1:1-8, Vahiy 22:18).

Sonuç olarak, İncil Hz. Muhammed’in gelişine ilişkin tek bir söz bile söylemiyor. Eğer Tanrı böyle bir peygamberin geleceğini bildirmek isteseydi, tek bir ya da iki yerde zor anlaşılan ipuçları vermekle kalmazdı. Tevrat ve Zebur’un İsa Mesih hakkında yaptığı gibi, birçok yerde binlerce bariz ve olağanüstü işaretler belirtirdi.

________________________________________

Dipnotlar

[11] Grekçe “parakletos” kelimesi aslında iki sözcükten oluşuyor – “para” = yan, beraber, “kletos” = çağırmak. Dolayısıyla etimolojik anlamı “yanına çağrılan” ya da “beraberinde olan”. Bu yüzden “parakletos” ancak yardıma gelen ya da destekleyen birisi anlamına gelir. Böylece bir başka peygamberi, özellikle Mesih’ten daha yüce bir peygamberi kâstetmesi mümkün değil, çünkü “parakletos” Mesih’e boyun eğip mesajına destek veren birisi olacaktı.